Pojazd unikatowy i kolekcjonerski

26 stycznia 2022

Pojazd unikatowy:

Zgodnie z art. art. 79 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu: 

  • odzyskanego po kradzieży,
  • zabytkowego,
  • mającego co najmniej 25 lat, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
  • ciągnika i przyczepy rolniczej,
  • wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Wymagane są między innymi następujące dokumenty:

  • wniosek o rejestrację  pojazdu;
  • dokument tożsamości;
  • dowód własności pojazdu (oryginał);
  • opinia rzeczoznawcy samochodowego dot. uznania pojazdu za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;
  • zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu technicznego.

Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę firmy (zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym). Od 4 grudnia 2020 r. rejestracji pojazdu może dokonać również starosta właściwy ze względu na miejsce czasowego zamieszkania właściciela pojazdu.

Pojazd kolekcjonerski:

Podstawę prawną  określającą wymogi dla uznania pojazdów silnikowych za kolekcjonerskie  stanowią postanowienia,  uwagi dodatkowej do Wspólnej Taryfy Celnej - sekcji XXI, działu. 97 czy pojazd  spełnia  wymagania   stawiane  pojazdom kolekcjonerskim  o znaczeniu historycznym wg klasyfikacji do kodu CN 9705 00 00.  

(Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 280/1 z 31.10.2019).